Ga naar hoofdinhoud

Vertrouwelijkheid van gegevens

Beleid inzake persoonlijke gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: Braet & Co. wiens contactgegevens worden vermeld in de sectie “Juridische informatie” en “Contact” van deze website https://assurancesbraet.be/

Als er een functionaris voor gegevensbescherming (DPD) is aangesteld, staan ​​zijn contactgegevens op de site.

Braet & Co. verbindt zich ertoe de privacy van de personen die zij bij haar activiteiten tegenkomt te respecteren.

Dit Respectbeleid voor persoonlijke gegevens (Privacybeleid) beschrijft hoe we persoonlijke gegevens beheren die we verzamelen via formulieren, registratie op de website, telefoontjes, e -mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door dit beleid te accepteren, gebruik te maken van de diensten van Braet & Co., te registreren voor een Braet & Co.-evenement of anderszins uw persoonlijke gegevens aan Braet & Co. te verstrekken, erkent u en accepteer de voorwaarden van het beleid, evenals de verwerking en overdracht van persoonsgegevens die zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met het beleid.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen als onderdeel van onze relaties zijn:

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, geslacht, burgerlijke staat, familie-informatie, geboortedatum en -plaats, werkgever, functie en beroepservaring, relaties met verzekerde, begunstigde of de eiser.
 • Identificatie-informatie: nationaal identificatienummer, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer).
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, inkomsteninformatie en andere financiële informatie.
 • Informatie over het verzekerde risico dat Persoonsgegevens kan bevatten en die, voor zover dat passend is voor het verzekerde risico, (1) medische gegevens (huidige of eerdere medische aandoeningen, gezondheidstoestand, informatie over verwondingen of handicaps) kan bevatten , relevante persoonlijke gewoonten, medische geschiedenis, (2) strafbladgegevens, strafrechtelijke veroordelingen, waaronder verkeersovertredingen
 • Informatie over de verzekeringspolis, de offertes die individuen ontvangen en de polissen die ze krijgen.
 • Informatie over eerdere claims, waaronder mogelijk medische gegevens, strafregistergegevens en andere speciale categorieën persoonsgegevens
 • Informatie over lopende claims, waaronder mogelijk medische gegevens, strafregistergegevens en andere speciale categorieën persoonsgegevens

Marketinggegevens op basis van de rechtmatigheid van de verwerking om publiciteit van ons en derden te ontvangen.

We gebruiken deze persoonsgegevens om:

  • Reageer op uw verzoeken en communiceer met u en anderen in de loop van ons bedrijf.
  • Geeft u toegang tot de informatie die we online beschikbaar stellen aan gebruikers van onze diensten
  • Communiceer met u via onze site.
  • Stuur je een nieuwsbrief als je je erop abonneert.
  • Bieden u ondersteuning en assistentie in het kader van onze diensten
  • U belangrijke informatie sturen over wijzigingen in onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie.
  • Neem beslissingen over de dienstverlening aan u.
  • Marktonderzoeken en -analyses uitvoeren, waaronder tevredenheidsonderzoeken.
  • Om u marketinginformatie te verstrekken (inclusief informatie met betrekking tot onze producten of andere producten en diensten aangeboden door onze geselecteerde externe partners) in overeenstemming met de voorkeuren die u heeft geuit.
  • Sta u toe actief deel te nemen aan onze activiteiten, inclusief forums, discussies, seminars, vergaderingen en andere evenementen en deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden die aanvullende informatie kunnen bevatten over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven. We raden u daarom aan ze zorgvuldig te lezen.
  • Los klachten op en beheer verzoeken om toegang tot of correctie van gegevens.
  • Voldoen aan de toepasselijke wetten en regelgevende verplichtingen (inclusief wetten buiten uw land van verblijf), zoals die met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, respecteren juridische procedures en reageren op verzoeken van autoriteiten overheidsinstanties (inclusief die buiten uw woonland).

De rechtsgrondslagen voor verwerking zijn als volgt:

 • de toestemming van de betrokkene die het recht heeft om op elk moment zijn toestemming in te trekken (zonder de rechtmatigheid van
 • de verwerking in gevaar te brengen op basis van de toestemming die vóór deze intrekking is verleend);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek zijn genomen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die valt onder de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd.

Als we Persoonsgegevens zouden verwerken voor andere doeleinden dan die in dit artikel zijn vastgelegd, zullen we u informatie geven over dit nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat we met de nieuwe verwerking beginnen.

We gebruiken geen besluitvormende technieken op basis van geautomatiseerde verwerking die juridische gevolgen hebben voor de betrokkene of deze aanzienlijk beïnvloeden.

ONS BEDRIJF kan persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor de volgende personen en entiteiten:

 • Externe externe serviceproviders zoals verzekeringsmaatschappijen, experts, computersysteemserviceproviders, ondersteuning, hosting, printserviceproviders en andere vergelijkbare externe verkopers en uitbestede serviceproviders die ons helpen bij de uitvoering van onze activiteiten.
 • Overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij juridische procedures of een wettelijke verplichting
 • Andere derden met wie we persoonlijke gegevens kunnen delen als onderdeel van een lopende of voorgestelde reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstoting, portefeuilleoverdracht of andere transactie met betrekking tot alle of een deel van onze activiteiten.

OUR COMPANY draagt ​​geen gegevens over buiten de Europese Unie.

ONS BEDRIJF neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens die u bij ons heeft mogelijk in gevaar is gebracht), bedankt voor het onmiddellijk melden.

Wanneer ONS BEDRIJF Persoonsgegevens aan een dienstverlener verstrekt, zal de dienstverlener zorgvuldig worden geselecteerd en passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te waarborgen.

ONS BEDRIJF neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerkte Persoonsgegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo nauwkeurig en volledig zijn als nodig is om de in dit beleid beschreven doelstellingen uit te voeren.

Klantgegevens worden 40 jaar bewaard na het einde van elk contract. Met betrekking tot personen die dit beleid hebben geaccepteerd maar zich niet hebben geabonneerd op producten, worden persoonlijke gegevens 12 maanden na aanvaarding hiervan vernietigd.

Als u persoonlijke gegevens aan de BROKER verstrekt met betrekking tot andere individuen, gaat u ermee akkoord: (a) om de persoon te informeren over de inhoud van dit privacybeleid, en (b) om de wettelijk vereiste toestemming voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overdragen (inclusief grensoverschrijdende overdracht) van persoonlijke gegevens met betrekking tot het individu in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

U hebt het recht op toegang, rectificatie, bezwaar tegen het gebruik van of verzoek tot verwijdering, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens op bepaalde gronden. Neem contact met ons op het adres op de voorkant door uw identiteit te bewijzen met een kopie van uw identiteitskaart, met vragen of als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan. persoonlijk. Houd er rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden vrijgesteld van het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet of overdraagbaarheid in overeenstemming met de AVG of de Belgische wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

We herzien de regels in dit beleid regelmatig en behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen om rekening te houden met veranderingen in onze zakelijke en wettelijke vereisten. We nodigen u uit om regelmatig onze website te raadplegen.

Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en als u denkt dat contact met ons opnemen het probleem niet oplost, erkennen de toepasselijke privacywetten uw recht om te dragen klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Back To Top

Vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

[gravityform id="2" title="false" description="false"]